Algemene voorwaarden
IDecco levert betaalbare ballondecoraties voor iedere feestelijke gelegenheid: groot en klein, voor jong en oud! Wij vinden het belangrijk dat deze toegankelijk zijn voor iedereen en houden daarom onze prijzen laag.
IDecco Ballon Ballonpilaar Pilaar Pilaren Ballonboog ballonnenboog Boog Bogen Ballondecoratie Helium Heliumtrosjes ballondecoratie ballondecoraties Trosjes Decoratie Feest Aankleding Bruiloft Doop Communie Verjaardag Jubileum Opening Helmond Brouwhuis Mierlo-hout Rijpel Rijpelberg Brandevoort De braak Geldrop Mierlo Nuenen Eindhoven Woensel Gestel Strijp Particulier Zakelijk Promotie Uitstraling Aankleding professioneel Betaalbaar Budget Goedkoop
15553
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15553,theme-bridge,bridge-core-3.1.7,qi-blocks-1.3,qodef-gutenberg--no-touch,woocommerce-no-js,tribe-no-js,page-template-bridge,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.7.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-30.4.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-18697
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IDecco

Emailadres: info@idecco.nl

Kvk-nummer 69485992 Versie: Mei 2018

 

Artikel 1. Algemeen  

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van IDecco zijn, bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.idecco.nl > informatie > voorwaarden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Overeenkomsten  

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door IDecco. IDecco is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt IDecco dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.2 Offertes blijven twee weken (14 dagen) geldig. Na deze termijn vervalt de reservering van de datum en eventuele prijsafspraken.

2.3 Alle aanbiedingen van  IDecco zijn vrijblijvend en IDecco behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Zie ook artikel 3.

2.4 IDecco is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 3. Persoonlijke gegevens  

3.1 Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in ons systeem om uw order juist uit te leveren. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie omtrent uw order en de daarbij behorende facturatie. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketing doeleinden.

3.2 De persoonsgegevens die bij ons worden geregistreerd zijn o.a. de basis NAW gegevens, telefoonnummer en mailadres. Deze worden gezien als vertrouwelijke informatie.

3.3 Uw gegevens worden geregistreerd in een beveiligde en afgeschermde werkomgeving.

3.4 Wij delen geen gegevens met derden. Alleen onze medewerkers en de accountant hebben toegang tot de persoonsgegevens en boekhouding. Bij in gebreke blijven van betaling zal mogelijk uw dossier overgedragen worden aan een incasso bureau. U ontvangt hierover ook bericht.

3.5 Wij houden ons aan de wettelijke gestelde eisen en het recent ingevoerde AVG.

3.6 Mocht er onverhoopt een datalek ontstaan zullen wij u uiteraard hiervan op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen  

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief bezorgkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient te geschieden twee (2) dagen voor levering, of contant bij levering tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 4.3 Betaling kan geschieden per overschrijving of contant bij bezorging. Bij betaling per overschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van IDecco 4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door IDecco bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien IDecco haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van IDecco om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is IDecco gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door IDecco.

 

Artikel 5. Levering   

4.1 De door IDecco opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip dat is afgesproken tussen u en IDecco. U, of een door u bevoegd persoon, dient op afgesproken tijdstip aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen.

5.3 Afhalen en terug brengen is ook mogelijk. Hierbij neemt u wel zelf de vervoersrisico’s op u en dient u zelf gepast vervoer te regelen.

 

Artikel 6. Annulering

6.1 Annulering kan alleen schriftelijk. Hieraan zitten mogelijk kosten verbonden. – Tot 2 weken voor levering: Kosteloos  – 14 tot 3 dagen voor levering: 15% van het totaalbedrag – 3 of 2 dagen voor levering: 30% van het totaalbedrag – 1 dag voor levering: 50% van het totaalbedrag – op dag van levering 100% van het totaalbedrag.

6.2 Uitgezonderd zijn de persoonlijk voor u bestelde producten zoals logo’s en teksten en andere materialen. Hiervoor telt een vergoeding van 100%.

 

Artikel 7. Materialen  

7.1 Alle standaarden, frames en gewichtjes worden geleverd in bruikleen en blijven eigendom van IDecco. Deze materialen dienen na afloop door u zelf terug gebracht te worden, tenzij anders afgesproken. Deze mogen tot maximaal 3 weken na levering in uw tijdelijke bezit blijven.

7.2 Bij uitzondering zorgen wij ook voor het ophalen van deze materialen. Dit gebeurd op afspraak. U bent zelf verantwoordelijk aan te geven wanneer deze materialen weer opgehaald mogen worden. Het maken van de ophaalafspraak kan door contact op te nemen via telefoon, de website, via Facebook of via email. U dient op afgesproken moment aanwezig te zijn om de materialen over te dragen.

7.3 Al deze materialen dienen met zorg behandeld te worden. Bij bewust gemaakte schade of vermissing worden er kosten in rekening gebracht. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de vervangingskosten.

7.4 Folieballonnen en topballonnen zijn eigendom van de klant. Deze mag u zelf losmaken van de materialen in bruikleen. Overige ballonnen mag u zelf verwijderen of laten zitten.

 

Artikel 8. Eigendomsrechten  

8.1 U dient alle eigendomsrechten welke rusten op de door IDecco geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 IDecco garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 9. Defecte, gebreken en schades.

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u IDecco daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering schriftelijk kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft IDecco de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren of compensatie te bieden.

9.3 Het laten plaatsen van decoratie gebeurd op eigen risico. IDecco draagt geen aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade die mocht ontstaan door materialen of decoraties. De opdrachtgever is gehouden ons vrij te waren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schades en vorderingen van derden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn ingevolge deze voorwaarden.

 

Artikel 10. Communicatie  

10.1 Voor misverstaan, onduidelijkheden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en IDecco, dan wel tussen IDecco en derden, is IDecco niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van IDecco.

 

Artikel 11. Overmacht  

11.1 IDecco heeft ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat IDecco gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan IDecco kan worden toegerekend, zoals extreem weer, verkeerssituaties en onverwachte omstandigheden.

Artikel 12. Geschillen 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

 

 

Download de algemene voorwaarden van IDecco.